Yhdistyksen säännöt

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Luominen ry, sen kotipaikka on Tampere ja kotikieli on suomi.

2§ TARKOITUS

Yhdistyksen aatteellisena tarkoituksena on voittoa tavoittelemattomasti ja yhteiskristillisesti levittää ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta raamatullisen luomisen kautta suomen kielellä mahdollisimman laajalle.

3§ TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Kääntää ja julkaisee materiaalia muista kielistä (lähinnä englannista) suomeksi.
 • Toimittaa Luominen-nimistä kristillistä tiede-lehteä, jonka englanninkielinen emojulkaisu on Creation magazine.
 • Ylläpitää maksuttomia verkkosivuja, joissa julkaisee Luomista/Raamatun arvovaltaa puolustavaa materiaalia.
 • Järjestää kursseja, seminaareja, koulutusta sekä muita vastaavanlaisia kristillisiä tapahtumia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan ja omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4§ JÄSENET JA KUNNIAJÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi sen hallitus hyväksyä yksityisiä henkilöitä sekä oikeuskelpoisia yhteisöjä, rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinainen jäsen maksaa vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun. Hallitus tai hallituksen jäsen haastattelee jäsenehdokkaan ennen jäseneksi hyväksymistä.

Sen lisäksi yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa, voi liittyä hallituksen hyväksynnällä yhdistykseen äänivaltaa vailla olevaksi kannatusjäseneksi. Kannatusjäsen maksaa vuosikokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua suomalainen tai ulkomaalainen, jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta. Yhdistyksen kunniajäseneksi kutsumisesta päättää hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoituksella yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan heti mutta eronnut jäsen on velvollinen suorittamaan eroamisvuoden jäsenmaksun täysimääräisenä.

Jos jäsen on aiheuttanut yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, hänet voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

5§ HALLITUS

Yhdistyksen hallitus valitaan joka kolmas vuosi vuosikokouksessa. Jäsen voidaan valita hallitukseen aikaisintaan kahden vuoden aktiivisen jäsenyyden jälkeen. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä 4 - 6 varsinaista sekä 2 - 4 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksesta voidaan vaihtaa kerralla korkeintaan puolet.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Varajäsenet kutsutaan tarvittaessa hallituksen kokoukseen pois jääneen varsinaisen jäsenen sijaan yhdistyksen vuosikokouksen päättämässä valitsemisjärjestyksessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä pyytää. Hallituksen kokouksissa on käytössä etäosallistuminen, joka voi tapahtua ennen kokousta (ennakko-osallistuminen) tai kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen) tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet hallituksen jäsenistä on koolla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalin ratkaisee arpa.

6§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen määräämä toimihenkilö yksin.

7§ TILIT JA TILINTARKASTUS/TOIMINNANTARKISTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien ja varahenkilöiden toimikausi on vuosikokouksien välinen aika.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallitus lähettää kaikille jäsenille kutsun yhdistyksen kokouksiin vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen varsinaista ja seitsemän (7) vuorokautta ennen ylimääräistä kokousta joko kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen antamaan osoitteeseen tai julkaisemalla kokouskutsun yhdistyksen vuosikokouksen määräämässä lehdessä.

9§ YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa, hallituksen määräämänä päivänä viimeistään huhtikuussa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse, taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

Kullakin varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni. Yhdistyksen varsinainen jäsen voi käyttää äänioikeuttaan edustajan välityksellä valtakirjalla. Jäsen voi osallistua kokouksiin korkeintaan yhdellä valtakirjalla, eli jäsenellä on näin kokouksissa korkeintaan kaksi ääntä.

Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen vuosikokouksessa, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta.

10§ VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjantarkastajan sekä tarvittaessa kahden (2) ääntenlaskijan valinta.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
 5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunnon esittäminen.
 6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvelvollisille vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen (vastuuvelvollisia ovat mm. hallituksen jäsenet).
 7. Jäsenmaksujen suuruudesta sekä hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden, toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien palkkion suuruudesta päättäminen.
 8. Toimintasuunnitelman ja kuluvan toimintakauden talousarvion vahvistaminen.
 9. Hallituksen puheenjohtajan, sama kuin yhdistyksen puheenjohtaja ja muiden jäsenten valinta joka 3. vuosi.
 10. Yhden tai kahden (1-2) toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan, sekä 0-2 varahenkilön valinta.
 11. Kokouskutsutavasta ja mahdollisesta kokouskutsulehdestä päättäminen.
 12. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely.
 13. Kokouksen päättäminen.

11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että ehdotusta on yhdistyksen kokouksessa kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu, sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta toteuttavaan työhön purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Lisää samasta kategoriasta « Liity yhdistykseen Mihin me uskomme »