Ajoitusmenetelmt

Tähtitiede (20)

Nykyaikana yhä useammat uskovat maapallon ulkopuoliseen elämään, ja ajatellaan, että jos kerran elämä syntyi itsestään maapallolla, miksi ei myös muualla. Elämän vaatima hienosäätö on massiivista, eivätkä tiedemiehet pysty saamaan elämää syntymään edes laboratorioittensa valvotuissa olosuhteissa.

Ensisijainen auktoriteetti Luominen ry:lle ja Creation Ministries Internationalille (CMI) on Jumalan erehtymätön Sana, Raamattu. Kaikki tieteelliset teoriat sen sijaan ovat erehtyväisiä, ja usein uudet tutkimustulokset kumoavatkin aiemmin hyvinä pidettyjä teorioita. Evoluutioon uskovat korjailevat jatkuvasti teorioitaan uusien tutkimustulosten myötä, joten kenenkään ei pitäisi olla yllättynyt tai huolissaan luomiseen uskovien tehdessä tieteellisille teorioilleen samoin.

Tässä artikkelisarjassa julkaisemme argumentteja, joita luomiseen uskovien ei mielestämme tulisi käyttää. Osa argumenteista on selvästi virheellisiä, toiset pelkästään epäilyttäviä tai vailla hyviä perusteita. Selitämme lyhyesti, miksi näin on, ja/tai viittaamme lisätietoina muihin artikkeleihin omilla sivuillamme tai englanninkielisellä creation.com-sivustolla. Emme väitä listaa tyhjentäväksi – siihen lisätään (tai siitä poistetaan) osia sitä mukaa kun saamme uutta tietoa. Monia näistä argumenteista Luominen ry tai CMI ei ole koskaan käyttänyt. Joitakin argumentteja ei ole käyttänyt yksikään varteenotettava luomisjärjestö, vaan ne ovat luomisen vastustajien laatimia olkinukkeargumentteja.

Emme voi todistaa maailmankaikkeuden ikää tieteellisesti. Tieteessä tutkitaan nykyistä maailmaa, missä tapahtuvien ilmiöiden kestoa voi mitata. Jos mittaustuloksia käytetään muinaisten tapahtumien ”kelloina”, on tehtävä oletuksia historian kulusta. Oletukset riippuvat siitä, mitä uskomme alkuperästämme. Raamatussa on silminnäkijän kertomus tapahtuneesta ja tapahtumien historiallisesta aikataulusta – jotain mitä ”tieteen” ei ole mahdollista selvittää.

Nykyään yleisesti hyväksytty käsitys maailmankaikkeuden valtavasta iästä ei pysty selittämään monia ”kelloja”, jotka osoittavat paljon nuorempaa ikää. Seuraavassa esitellään kaksi ”kelloa”.1

Nykyisin vallitseva evolutionistinen maailmankaikkeuden syntyteoria on ”big bang” eli alkuräjähdysteoria. Pohjimmiltaan sillä tarkoitetaan: ei-mikään räjähti ja siitä tuli kaikki. Yksi osa tästä on energian muuttuminen aineeksi Einsteinin kuuluisan kaavan mukaan E = mc2.

Kuitenkin, kun tällaista tapahtuu, hiukkasfysiikan peruslakien mukaan täytyy syntyä sama määrä ainetta ja antiainetta. Silti maailmankaikkeudessamme on pääasiassa ainetta ja vain muutamia häviävän lyhytaikaisia antiainehiukkasia, joita tuotetaan esimerkiksi korkeaenergisissä törmäyskokeissa. Niillä on sama massa mutta vastakkainen varaus (jos kyseessä on varattu hiukkanen) ja magneettinen momentti1 kuin vastaavalla ainehiukkasella. Heti kohdattuaan toisensa aine ja antiaine tuhoavat toisensa – antielektroni (positroni) tuhoaa elektronin, antiprotoni protonin ja antineutroni neutronin jne. Miten sitten maailmankaikkeuden aine selviytyi sitä vastaavan antiainemäärän tuottamasta tuhosta?

Olen väittänyt vuosien aikana kosmologiaa ja astrofysiikkaa tutkiessani, että pimeä aine on eräänlainen ”aukkojen jumala”1, ”tuntematon jumala”. Pimeää ainetta ehdotetaan pääasiallisesti pelastamaan big bang -standardimalli ongelmista, kun todetaan yhteensopimattomuus teorian ja joidenkin kokeellisten havaintojen välillä. Maalliset kosmogonit (maailmankaikkeuden alun tutkijat) tavallisesti kuitenkin uskovat big bang -maailmankuvan oikeaksi, kuten siihen liittyvän astrofysiikankin. Niinpä heidän tulee olettaa jotakin näkymätöntä selittääkseen ristiriidat. Tämä ”jotakin” on pimeää ainetta, hypoteettista ainetta, joka ei säteile valoa eikä muuta säteilyä, joten sitä ei voida nähdä.

Useita vuosia sitten tähtitieteilijät väittivät, että heillä on nyt suoraa kokeellista todistusaineistoa pimeän aineen olemassaolosta.2 Populaarimediassa tätä toistettiin tunnollisesti.3 Väitettiin, että havainto murskaa ”pimeän aineen epäilijöiden” kritiikit. Tietolaatikko selittää asiaa tarkemmin, ja osoittaa, että samalle todistusaineistolle on useita kilpailevia selityksiä.

Yleisesti hyväksytyn alkuräjähdysmallin (Big Bang) pitäisi selittää maailmankaikkeuden historia tarkasti (katso Kaavio 1). Kuitenkin tehdäkseen tämän malli on täytetty todistamattomilla korjaustekijöillä. Tämä saattaa vaikuttaa liioitellulta väitteeltä, mutta tämä todellakin vaikuttaa olevan kosmologian nykytila.

Fysiikan alalla, jolla itsekin työskentelen, on kahdentyyppisiä tiedemiehiä. Fyysikkoja, jotka tekevät kokeita laboratorioissa ja astrofyysikkoja (tai kosmologeja), jotka käyttävät maailmankaikkeutta ”laboratorionaan”. Molemmat rakentavat matemaattisia malleja kuvatakseen havaintojaan. Molemmat testaavat, sopivatko havainnot heidän malleihinsa.

Laboratoriokokeita tekevä (tyyppi 1) voi kuitenkin säädellä kokeitaan tavalla, joka on mahdotonta astrofyysikolle. Laboratoriossa voi esimerkiksi lähettää valosignaalin ja mitata vasteen järjestelmässä, eli nähdä, mitä tapahtuu. Astrofyysikot (tyyppi 2) eivät voi olla samalla tavalla vuorovaikutuksessa maailmankaikkeudesta tekemiensä havaintojen kanssa.

Jotkut kristityt saattavat helposti ymmärtää Joe Jordanin palvelutehtävän väärin, mutta hänen erikoisalansa UFO-ilmiön parissa on tosiasiassa yksi ”luominen vastaan evoluutio” -keskustelun osa-alue. Joe kulki aluksi harhaan tällä populaarikulttuurin alueella. Tämä osoittaa, että kristityn on tärkeää arvioida kulttuuri-ilmiöitä terveeltä tietopohjalta, huolimatta siitä, kuinka outoina saatamme niitä toisinaan pitää. Jo monien vuosien ajan olemme kumppanini Joen kanssa tehneet ystävällisessä, molempia hyödyttävässä suhteessa yhteistä matkaa tällä alueella. Joen tutkimus käsittelee erityisesti ihmisiä, jotka väittävät tulleensa ”avaruusolentojen sieppaamiksi”. Siitä on ollut minulle suurta apua paljastaessani kirjassani Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection [Avaruusolentojen esiintulo: UFO:t ja niiden yhteys evoluutioon] ne saatanalliset petokset, jotka muodostavat näiden kokemusten perustan.

Yleisesti hyväksytyn käsityksen mukaan maailmankaikkeus on iältään vähintään 10 miljardia vuotta ja maapallokin 4.5 miljardia vuotta vanha. On kuitenkin myös seikkoja, jotka näyttävät viittaavan siihen, etteivät nämä arviot pidäkään paikkaansa. Tri Russell Humphreys esittää useita seikkoja, jotka ovat ristiriidassa yleisen käsityksen kanssa.

Tämän lisäksi tutkimme artikkelissa myös RATE projektin implikaatioita maapallon ikään hivenen laajemmassa mittakaavassa. Keskeistä asiassa on, että näiden faktojen pohjalta lasketut suurimmat mahdolliset ajat ovat aina paljon pienempiä kuin evoluutioteorian mukaiset ajat kun taas Raamatullinen aika (maapallo alle 10000 vuotta vanha) sopii aina maksimiajoitusten sisään.

14 Humphreysin artikkelissa mainittua esimerkkiä eivät ole ainoita, jotka puhuvat nuoren maan puolesta; nämä on valittu siksi, että ne ovat selkeitä ja yleisesti tunnettuja. Tämän lisäksi olemme käsitelleet RATE projektin osuutta hieman syvällisemmin kuin alkuperäisessä Humphreysin artikkelissa.

Nyt kun ajatellaan että maailmankaikkeus on ainakin neliulotteinen. Tämähän tarkoittaa sitä että me elämme ikäänkuin pallon pinnalla. Tällöin pallopinnan jokainen piste on näkyvän maailman keskipiste. Eli itseasiassa maapallokin on keskuspiste kuten myös aurinko. Galileo ei ollutkaan kirkon oppia vastaan. Onko tämä logiikka oikea?

Nähdäksemme logiikka ei ole pätevä Big Bang -kosmologioissa eikä kannattamassamme John Hartnettin mallissa.

Mitkä ovat kolme vakuuttavinta todistetta luomisesta?

Kysymykseen vastatessa on huomattava, että luomista tukevat hyvin erilaiset todisteet, ja ettei hyvän todisteen tarvitse olla vastaansanomaton todistus

Havaintoa T voidaan pitää todisteena X:lle, jos X on todennäköisemmin totta kun tiedetään T, kuin jos sitä ei tiedettäisi. Näin ollen todisteelle T päinvastainen havainto on todiste X:ää vastaan. Hyvä todiste nostaa todennäköisyyttä selvästi.

Sivu 1 / 2