Ajoitusmenetelmt

Tiedon- ja tieteenfilosofia (24)

Usko evoluutioon pohjautuu filosofiselle, uskonnolliselle vakaumukselle. Luomiseen uskovat tutkijat ovat yleensä tietoisia omasta maailmankuvastaan, ja tämän soisi olevan totta myös naturalistiseen filosofiaan ja materialismiin ennalta sitoutuneilta tutkijoilta.

Luomistiede esitetään hyvin usein väärässä valossa. Koska sen lähtökohtana on Raamattu, väitetään, että sillä ei ole mitään tekemistä tieteellisen tutkimuksen kanssa. Sanotaan, että tiede esittää kysymyksiä – ja etsii sitten vastauksia. Joten jos aloitetaan vastauksilla, miten sitä voi kutsua tieteeksi?

Emme kuitenkaan väitä Jumalan ilmoittaneen kaikkea mahdollista tietoa Sanassaan. Toki kuitenkin väitämme, että se mitä Hän selvästi on ilmoittanut todellisuudesta (tieteestä, historiasta), on totta eikä tarua. Ja tähän ei sitten mitenkään liity ”pölkkypäinen kirjaimellisuus”, ”kirjanpalvonta” tai ”kirjallisuudenlajin huomiotta jättäminen”.

Lehdistössä on viime viikkoina puhuttu tärkeistä aiheista kuten historian vaietuista luurankoista, ääriajattelun välttämisestä sekä orjuuden ja ihmisnäyttelyjen surkeasta historiasta. Valitettavasti juurisyihin ei kuitenkaan uskalleta kajota.

Evoluutio syntyi jo antiikin aikana (500-600 eKr.) eikä sen tueksi ole löytynyt empiiristä näyttöä. Sen mekanismit eivät toimi eikä tutkijat ole löytäneet näyttöä edes laboratoriossa evoluution oletetuille prosesseille tai tekijöille mittavista resursseista huolimatta. Nykyisin tieteessä valtaa pitävä omaehtoinen naturalismi on ajautunut moniin ristiriitaisuuksiin uskoessaan mm. universumin ilmestymiseen tyhjästä, elämän syntymiseen elottomasta.

Kirjoittanut: Jonathan Sarfati, Ph.D. & Michael Matthews
Alkuperäinen teksti: http://creation.com/refuting-evolution-2-chapter-1-argument-creationism-is-religion-not-science

Media ei häpeile herjatessaan ”kreationismi-tiedettä”. Scientific Americanin päätoimittaja John Rennie menee suoraan asiaan. ”15 vastausta kreationistien älyttömyyksiin” -artikkelissa hän väittää:

”’Kreationismi-tiede” on ristiriitainen käsite. Modernin tieteen keskeinen oppi on metodologinen naturalismi – se pyrkii selittämään universumin puhtaasti havaittujen tai testattavien naturalististen mekanismien kautta.” [SA 84]

Nyt ymmärrämme pääasian. Kyse ei olekaan tieteellisistä faktoista vaan itseään palvelevista materialistisista ”pelin säännöistä”, joiden pohjalta evolutionistinen instituutio tulkitsee tosiasioita.

Alkuperäisen artikkelin kirjoittanut: Calvin Smith
Linkki alkuperäiseen artikkeliin: Is evolution "scientific"?

Onko evoluutionäkemys "tieteellinen"? Voisiko olla parempaa tapaa selvittää vastausta tähän kysymykseen, kuin hyödyntää evoluutionäkemystä tukevan Kansallisen Tutkimus Komitean (National Research Council) määrittelemiä standardeja.

Heidän vuonna 1995 kirjoittamansa raportti nimeltään Kansalliset Tieteen Opetus Standardit (National Science Education Standards - NSES), jossa listattiin eri seikkoja tieteen määrittelemiseksi, hyväksyttiin ja julkaistiin päättävän johtokunnan toimesta (julkaistu 1996, päivitetty 1998). Raportin tarkoituksena oli auttaa opettajia asettamaan ”kaikille tieteenopetuksen yhteisön jäsenille mielekkäät tulostavoitteet”.1

Tässä artikkelissa esitellään kreationismin mukainen malli eliöissä tapahtuvasta muutoksesta. Esitämme, että se vastaa paremmin havaintoja kuin kilpailevat teoriat.

Informaatiota lisäävistä mutaatioista ei ole havaintoja, mutta sen sijaan tunnetaan paljon informaatiota tuhoavia mutaatioita, jotka tuottavat samalla valintaedun.

Koska geneettisen informaation trendi on laskeva, ajassa taaksepäin kuljettaessa se on tietysti nouseva, eli virheiden määrä on vähenevä.

Eli haluaisin pyytää teiltä jonkinlaista selvitystä niistä tutkimuksista, joita sekulaarimedia nostaa esille tuon tuostakin. Vähän väliä jossakin uutisoidaan tutkimuksesta, joka "osoittaa, että uskonnolliset/konservatiiviset/kristityt ovat vähemmän älykkäitä, kuin ateistit". Viimeisin tällainen tutkimus taidettiin mainita iltasanomien nettisivuilla. – –
Eli vielä lyhyesti:
Mitä tulisi ajatella tutkimuksista, "jotka väittävät", että konservatiiviset kristityt ovat liberaaleja ateisteja vähemmän älykkäitä?
Mitä näiden tutkimusten takana on?

Viimeisin tutkimus on monellakin tavoin ongelmallinen. Sen tulokset eivät ole yleistettävissä koko maailmaan, vaan pätevät vain harvoissa maissa. Tutkimuksessa ei kysytty nimenomaan alan asiantuntijoiden käsityksiä, eikä tutkimuksesta voida päätellä syy-seuraus -suhdetta. Lisäksi elämänlaatua mittaavat mittarit osoittavat, että uskovien elämänlaatu on keskimäärin ei-uskovia parempi.

terve! kaveri pisti tämmöisen linkin: http://rationalwiki.com/wiki/List_of_scientists_who
_became_creationists_after_studying_the_evidence ja kun en ole asiaan perehtynyt erityisen syvällisesti, voisitteko antaa mitään linkkiä jossa on tiedemiehiä jotka ovat vaihtaneet leiriä evolutionismista kreationismiin. tai jotain vastaavaa.

Evolutionismista kreationismiin kääntyneitä on useita, ja linkittämäsi listan todellinen ongelma on, ettei listalle pääsyyn vaadittavia kriteereitä kerrota misään.

Olen kiinnostunut tietämään, että onko kreationismilla minkäänlaista objektiivista todistetta, joka ei perustu loogisiin virhepäätelmiin? – – Esimerkki tästä on dilemman virheasettelu, jossa vastapuolen argumentin vääräksi todistamista pidetään automaattisena todistuksena omalle argumentille. – –
2. kysymys: Miksi luomista pidetään tieteellisenä teoriana? Kreationismin olettamus toimii täysin tieteen vastaisesti – – 
3. kysymys: Kreationistien maailmankuva perustuu täysin subjektiiviseen käsitykseen Raamatullisen Jumalan olemassaolosta. Onko olemassa mitään objektiivista ja näkökannasta riippumatonta todistetta kristillisen jumalan olemassaolosta?

Nähdäksemme argumentaatiomme ei perustu loogisiin virhepäätelmiin. Historiatieteissä, joihin myös evoluutioteoreettinen tutkimus kuuluu, asioita ei koskaan todisteta täysin objektiivisesti, vaan kaikkien perustelujen taustalla vaikuttavat maailmankatsomukselliset olettamukset.

1) Miksi kreationismia ei pidetä yleisesti faktana?

Kreationismin asema juontuu aatehistoriasta. 1700-luvun valistusajattelu johti älymystössä deistisen ajattelun suosioon...

2) Onko olemassa mitään keinoa saada evoluutioteoriaa virallisesti kumottua?

Emme kiistä evoluutioteorian virallisen kumoutumisen mahdollisuutta. Kyse on kuitenkin mikä sen korvaa, sillä kyse on omasta maailmanselityksestään.

3) Millä keinoin voisi kreationismista keskustella kehittävästi evoluutioteoriaa puolustajien kanssa?

Tässä hyviä ovat filosofi Daniel Dennetin psykologi Anatol Rapoportilta lainaamat neljä ohjetta kriittisten kommenttien laatimiseen.

Väite ”tiede on itsekorjaavaa” ei ole aivan totta; kannattaisi ehkä lukea Thomas Kuhnin klassikko The Structure of Scientific Revolutions vuodelta 1962. Kuhn oli huomannut, että usein tutkija jo työhön ryhtyessään toivoo saavansa siitä tukea omille hypoteeseilleen.  Jatkorahoitus saattaa riippua (tai riippuu) tämän työn ”onnistumisesta” – siitä, että ”saatiin sitä, mitä tilattiin”. Tämä on käynyt ikävällä tavalla ilmi esim. parin viime vuosikymmenen lääketutkimuksissa

Sivu 1 / 3