torstaina, 7. kesäkuuta 2018, klo 12.36

Tilaajarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Luominen ry.
PL 10
33581 TAMPERE

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Markus Hyytinen
rekisteri(ät)luominen.fi
020 730 7400

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen julkaiseman Luominen-tiedelehden tilaajien henkilötietoja.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn peruste

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen hallinta lehden voimassaolevan tilausjakson aikana, tilauksen todentaminen, tilauksen hoitaminen, tiedottaminen, markkinointi/suoramarkkinointi, tilaajan ja yhdistyksen oikeuksien ja velvollisuuksien toteutuminen sekä henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja tilastointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen.

Markkinointi ja suoramarkkinointi perustuvat yhdistyksen oikeutettuun etuun käsitellä henkilötietoja sekä asiakassuhteen hoitamiseksi että lehden tilaajan palvelemiseksi.

Yhdistys käsittelee rekisterin henkilötietoja vain tässä selosteessa määriteltyyn tarkoitukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

 • rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • rekisteröidyn osoitetiedot
 • rekisteröidyn henkilö- tai y-tunnus
 • rekisteröidyn sähköpostiosoite (mikäli tieto annettu)
 • rekisteröidyn puhelinnumero (mikäli tieto annettu)
 • tilaustapa ja tilauksen kesto
 • rekisteröidyn tilaushistoria
 • rekisteröidyn yhdistykselle lähettämät yhteydenotot

6. Tietojen kerääminen

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei lainsäädäntö sitä edellytä.

8. Tietojen suojaaminen

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja rajoitetuilla käyttöoikeuksilla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely sähköpostitse tai muutoin tehtävään suoramarkkinointitarkoitukseen.

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti milloin tahansa oikeus:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä.
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat tiedot. Lähtökohtaisesti tarkastuspyynnön voi tehdä maksuttomasti 1 kerran vuodessa.
 • vaatia itseään koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisua tai puutteellisten henkilötietojen täydentämistä.
 • vaatia henkilötietojensa poistamista.
 • peruuttaa suostumuksensa, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
 • vastustaa Yhdistyksen oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut Yhdistykselle suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Edellä mainitun oikeuden toteuttamiseksi Rekisteröidyn tulee esittää kirjallinen pyyntö tässä rekisteriselosteessa kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Yhdistyksellä on oikeus pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti, mikäli se on tarpeen pyynnön käsittelemiseksi. Yhdistyksellä on myös oikeus varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä.

Yhdistys voi myös kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta laissa säädetyin perustein.