torstaina, 7. kesäkuuta 2018, klo 12.44

Uutiskirjeen tilaajarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Luominen ry.
PL 10
33581 TAMPERE

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Markus Hyytinen
rekisteri(ät)luominen.fi
020 730 7400

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään uutiskirjeen tilanneiden henkilötietoja, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn peruste

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen uutiskirjetilauksen todentaminen, uutiskirjeiden lähettäminen ja tilausten hallinnointi, uutiskirjeen tilaajan ja yhdistyksen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja tilastointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen. Uutiskirjeen tilaaminen tapahtuu yhdistyksen verkkosivujen erilliseltä tilaussivulta tai verkkokaupassa tilauksen yhteydessä.

Markkinointi ja suoramarkkinointi perustuvat yhdistyksen oikeutettuun etuun käsitellä henkilötietoja sekä asiakassuhteen hoitamiseksi että uutiskirjeen tilaajien palvelemiseksi.

Yhdistys käsittelee rekisterin henkilötietoja vain tässä selosteessa määriteltyyn tarkoitukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

  • rekisteröidyn etu- ja sukunimi (mikäli tieto annettu)
  • rekisteröidyn sähköpostiosoite

6. Tietojen kerääminen

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan uutiskirjeen lähetyksen mahdollistavalle yhteistyötaholle SendinBlue:lle, joka noudattaa toiminnassaan myös tietosuoja-asetusta sekä voimassa olevia lakeja.

8. Tietojen suojaaminen

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja rajoitetuilla käyttöoikeuksilla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely sähköpostitse tai muutoin tehtävään suoramarkkinointitarkoitukseen.

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti milloin tahansa oikeus:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä.
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat tiedot. Lähtökohtaisesti tarkastuspyynnön voi tehdä maksuttomasti 1 kerran vuodessa.
  • vaatia itseään koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisua tai puutteellisten henkilötietojen täydentämistä.
  • vaatia henkilötietojensa poistamista.
  • peruuttaa suostumuksensa, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
  • vastustaa Yhdistyksen oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojensa käsittelyä.
  • saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut Yhdistykselle suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Edellä mainitun oikeuden toteuttamiseksi Rekisteröidyn tulee esittää kirjallinen pyyntö tässä rekisteriselosteessa kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Yhdistyksellä on oikeus pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti, mikäli se on tarpeen pyynnön käsittelemiseksi. Yhdistyksellä on myös oikeus varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä.

Yhdistys voi myös kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta laissa säädetyin perustein.