BioLogos ymmärtää Jeesuksen ilmoittaman maapallon iän väärin

Keaton Halley

BioLogos on järjestö, joka on perustettu edistämään teististä evoluutiota. Sen vakituinen kolumnisti Ted Davis yrittää järjestön nettisivuilla olevassa tuoreessa kirjoituksessaan kiertää Jeesuksen opetuksen maapallon iästä siinä kuitenkaan onnistumatta.1 Hän kiistää CMI:n toistuvasti käyttämän argumentin, jonka mukaan Jeesus ja monet Uuden testamentin kirjoittajat toivat selkeästi julki uskonsa nuoreen maapalloon (katso [englanniksi] Jesus on the age of the Earth [julkaistu suomeksi Luominen 13:25-28)] ja ‘From the beginning of creation’—what did Jesus mean?).

Jeesus esimerkiksi sanoi, että Aadam ja Eeva olivat olemassa ”jo luomakunnan alusta” (Mark.10:6 KR33/38). Vanhaan maapalloon liittyvät aikanäkemykset eivät mitenkään sovi Jeesuksen opetukseen, sillä niiden mukaan ihmiset ilmaantuivat luomakuntaan vasta vuosimiljardeja alun jälkeen (katso kaaviota).

Davis kuitenkin syyttää kreationisteja siitä, että he laittavat oman näkemyksensä Jeesuksen suuhun. Hän perustelee tätä kahdella tavalla. Ensiksi hän yrittää selittää Markuksen kohtaa 10:6, väittäen kreationistien ymmärtäneen sen väärin ja ottaneen sen irti asiayhteydestään. Toiseksi hän syyttää kreationisteja kaksinaamaisuudesta, väittäen meidän tulkitsevan Jeesusta kirjaimellisesti joissakin kohdin, mutta ei toisissa. Tutkimme alempana Davisin väitteitä yksi kerrallaan osoittaen, että tosiasiassa Davis itse tulkitsee Jeesusta väärin.

Onko kyse vain avioliitosta?

Davis väittää, että Markus 10:6 liittyy ainoastaan avioliittokysymykseen, eikä sillä ole sen tähden mitään tekemistä ikäkysymyksen kanssa. ”Fariseusten Jeesukselle esittämä kysymys ei liittynyt lainkaan maapallon ikään, eikä myöskään Jeesuksen vastaus”, Davis väittää.2 Vaikka kysymys Jeesukselle ei kohdistunut maapallon ikään, tämä ei kuitenkaan merkitse, ettei Hänen vastauksellaan olisi asiaan mitään yhteyttä. Jeesuksen vastauksen pääasiallinen tarkoitus ei myöskään kohdistunut Raamatun arvovaltaan, vaan sen perustana on Raamatun arvovalta, koska Jeesus lainasi 1. Mooseksen kirjan kahta ensimmäistä lukua ja piti itsestään selvänä, että hänen kuulijansa uskoivat niiden olevan Jumalan sanaa.

Aivan kuten voimme tehdä johtopäätöksiä Raamatun arvovallasta Jeesuksen sanojen perusteella, voimme tehdä päätelmiä Hänen sanoistaan myös aikajärjestyksestä. Näin siksi, että Jeesuksen lausuman luotettavuus riippuu siitä, olivatko ihmiset tosiasiassa olemassa Hänen väitteensä mukaisesti ”jo luomakunnan alusta”, vai eivätkö he olleet. On siis syytä kysyä, kuvitteleeko Davis, että jostakin Raamatun kohdasta voi tehdä vain yhden johtopäätöksen kerrallaan, vaikka on aivan ilmeistä, että näin ei ole.

Tulkinta ei huomioi muita tekstejä

Davisin järkeilyn toinen ongelma on, että hän ei huomioi monia muita Uuden testamentin kohtia, joissa käytetään samantyyppistä ilmaisua kuin Markuksen kohdassa 10:6. Nämä kohdat antavat lisävaloa sen tulkinnalle. Jos Davis olisi verrannut tätä kohtaa jakeisiin Matt. 19:4,8; 24:21; Luuk. 11:50-51; Hepr. 9:25-26 ja Room. 1:20, hän ei ehkä olisi tulkinnut Jeesuksen sanoja väärin. Kreationistit ovat julkaisseet hyvin kattavia analyysejä kyseisistä raamatunkohdista ja selittäneet, kuinka ne vahvistavat kohdasta Mark. 10:6 tekemiämme johtopäätöksiä. Davis ei ole kuitenkaan vaivautunut perehtymään tähän aineistoon.3

Luominen oli kokonaisuus

Kuten olemme aikaisemmin todenneet, Davis erehtyy myös Markuksen kohdassa 10:6 käsitellyn sanan ”luominen” merkityksen tulkinnassa sanoessaan: ”Jos Jeesus todella viittasi luomisen aikatauluun, se olisi ongelma nuoreen maapalloon uskoville, koska ihmisen luominen ei tapahtunut luomisviikon alussa, vaan sen lopussa”.4 Jeesus puhui kuitenkin ”luomakunnasta” kokonaisuutena – Jumalan koko luomistyöstä luomisviikolla – Hän ei viitannut mihinkään luomisen yksityiskohtaan. Jeesus sanoi, että Aadam ja Eeva olivat olemassa maailman alusta alkaen, ei Jumalan viikon kestäneen luomistyön alusta alkaen. Näin ollen Davisin näkemys kääntyy häntä itseään vastaan! Hän on tuonut esiin ongelman omassa väärässä tulkinnassaan, ei meidän tulkinnassamme.

 

”Jeesuksen sanat ovat täysin ristiriidassa BioLogosin näkemyksen kanssa.”

 

Eikä tässä vielä kaikki. Vaikka hänen järkeilynsä on kovin sekavaa ja perustuu moniin kiistanalaisiin väitteisiin,5 Davis on oikeassa, kun hän sanoo Jeesuksen tarkoittavan ”luomakunnan alulla” koko luomisviikkoa. Itse asiassa luomakunnan alku viittasi todennäköisesti viikkoa pidempään ajanjaksoon, koska Markuksen jakeen 10:6 kaltaista ilmaisua käytetään muualla Uudessa testamentissa myös lankeemuksen jälkeisistä tapahtumista, kuten synnistä ja Aabelin veren vuodattamisesta. Tällaisten tapahtumien sanotaan esiintyneen ”maailman perustamisesta asti” (Hepr. 9:25-26; Luuk. 11:50-51 KR33/38). Tämä ilmaisu tarkoittaa käytännössä samaa kuin ”luomakunnan alusta”.

Jos siis Jeesuksen puhe ”alusta” kohdassa Markus 10:6 viittaa koko luomisviikkoon ja myös sen jälkeisiin tapahtumiin, tämä vahvistaa näkökulmamme, jonka mukaan kyseiset seitsemän päivää sekä syntiinlankeemus ja Aabelin kuolema, tapahtuivat kaikki lyhyenä aikana aivan maailman historian alkuhetkillä, eikä niitä venytetty miljardien vuosien ajalle. Davisin ”luomisviikon”, mitä hän sillä tarkoittaakin, täytyy kattaa koko historian kulku alkaen alkuräjähdyksestä 13,7 miljardia vuotta sitten aina nykyaikaan asti, koska hän katsoo ihmisen polveutuvan apinan kaltaisista eläimistä. Jeesuksen sanoissa ei ole kuitenkaan mitään järkeä Davisin evolutiivisen näkemyksen perusteella. Muinaisessa maailmankaikkeudessa ei voitaisi järkevästi sanoa, että koko historia edustaa ”alkua”, tai että viimeksi ilmestyneet ihmisolennot olisivat olleet täällä ”luomakunnan alusta”. Vaikka Davis yrittääkin kieltää asian, Jeesuksen sanat ovat täysin ristiriidassa BioLogosin näkemyksen kanssa.

123rf.com

Erehdys sinapin kohdalla?

Toisessa syytöslinjassaan kreationisteja vastaan Davis väittää, että he valikoivat Jeesuksen sanoista mielivaltaisesti sellaisia, jotka ovat heidän mielestään kirjaimellisesti tosia. Hän viittaa erityisesti vertauskuvaan sinapinsiemenestä. Davis väittää, että kreationistit sallivat tieteen kumoavan tämän kohdan luonnollisimman merkityksen, ja hän uskoo, että meidän on pakko. Jeesus totesi joka tapauksessa että ”se on kaikista siemenistä pienin” (Matt.13:32 KR33/38). Davis sanoo, että Raamattuun uskoville tämä ”muodostaa ongelman, koska useat muut siemenet ovat itse asiassa pienempiä”.6

Tällainen ”luonnontieteellinen” tekstin tulkinta jättää huomiotta historiallisen ja kieliopillisen asiayhteyden. Tämä ei tarkoita yltiöpäistä kirjaimellisuutta. Kun käsittelemme Jeesuksen sanoja oikeudenmukaisesti, ei ole mitään syytä syyttää Häntä tieteellisestä virheestä.

Kreikan sanaa pas, ”kaikki”, ei aina käytetä yleismaailmallisessa merkityksessä, vaan se voi olla rajoittunut määrätyn ryhmän sisälle. Huomaa esimerkiksi 1. Korinttilaiskirjeen jae 15:22: ”Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa” (KR33/38). ”Kaikki” kuolevat sisältää jokaisen ihmisen,7 mutta ”kaikki” eläviksi tehtävät rajoittuu ”Kristuksessa” oleviin.

Davis tosin myöntää, että tämä ”voisi ehkä toimia” Matteuksen evankeliumissa eli Jeesus olisi verrannut sinapinsiementä yksinomaan niiden paikallisten ”puutarhakasvien” siemeniin, jotka Matteus nimenomaisesti mainitsee, eikä maailman jokaiseen kasviin, mutta Davisin mukaan Markuksen kertomus ”näyttää poissulkevan tämän mahdollisuuden.”8

Näin ei suinkaan ole. Molemmissa evankeliumeissa puhutaan sinapinsiemenestä, jonka ensimmäisen vuosisadan juutalainen maanviljelijä kylvää ”peltoonsa”/”maahan”. Kummassakin kertomuksessa verrataan sinapinsiementä nimenomaisesti muihin ”puutarhakasveihin”, joiden voidaan ajatella olevan israelilaisia puutarhakasveja. Markus sanoo sinapinsiemenen olevan ”pienin kaikista siemenistä maan päällä” (korostus lisätty), mutta kreikan sanalla , ”maa”, on laaja merkitysten kirjo ja se voi viitata tässä pikemminkin paikalliseen maahan, maaperään tai maa-ainekseen kuin koko planeettaan.

Pitäisikö tieteen määrätä Raamatun tulkinta? Riippuu asiasta.

Davis vertaa sinapinsiemen-esimerkkiään tapauksiin, joissa Raamatun kohtia on tulkittu eri tavalla sen jälkeen, kun tieteellisesti osoitettiin maapallon kiertävän aurinkoa. Hänen mukaansa molemmat tekstit tulkittiin toisella tavalla tieteellisten tutkimusten tuloksena, ja kreationistitkin ovat jo hyväksyneet oikeaksi tällaisen hermeneuttisen (tulkintaopillisen) selityksen. Davisin mukaan myös Mark. 10:6 pitäisi sen tähden tulkita tieteellisesti.

Vaikka voimme olla yhtä mieltä siitä, että sinapinsiementä ja maapallon kiertorataa koskevat asiat ovat samantapaisia, näitä tieteen tuloksia ei kuitenkaan voida käyttää kumoamaan Raamatun selkeää tekstiä. Molemmissa tapauksissa voidaan päinvastoin, tieteellisestä pohdinnasta huolimatta, osoittaa tekstin olevan riittävän moniselitteistä, jolloin useampi tulkintatapa on mahdollinen. Siksi näissä Raamatun kohdissa tiede voidaan ottaa huomioon, mutta ei määräävällä, vaan palvelevalla tavalla, apukeinona määrittämässä Raamatun mahdollista oikeaa tulkintaa.

Ne Uuden testamentin kohdat, jotka käsittelevät maapallon ikää, eivät kuitenkaan ole samalla tavoin moniselitteisiä, vaan selkeitä. Davisin yritykset väännellä Jeesuksen opetusta kaatuvat täysin, kuten edeltä ilmeni. Näin ollen Raamatun Sanaan luottavien kristittyjen ei pidä toimia BioLogosin tavoin, joka sallii vääristyneen ”tiede”käsityksensä kumota Raamatun tekstin selkeän merkityksen.

Uskooko Davis kuitenkin Jeesukseen?

Ikävä kyllä Davisin Raamattunäkemykseen liittyy syvällisempi ongelma. Sen lisäksi, että hän tulkitsee Raamattua väärin, hän selvästi ajattelee, että Jumalan Hengen innoittama teksti (2. Tim. 3:16) sisältää virheitä.

Monien BioLogosin työntekijöiden tavoin Davis pyrkii todistamaan näkemyksensä jaottelemalla Raamatun totuuden pyhiin ja maallisiin alueisiin. Tämän ajatustavan mukaan Raamattu opettaa totuuden hengellisissä asioissa, mutta ei niinkään tieteessä. Davisin mukaan esimerkiksi: ”Mooses ei piitannut tieteellisestä tarkkuudesta”. Toisin sanoen hän antaa ymmärtää, että 1. Mooseksen kirja pitäisi sisällään tieteellisiä kömmähdyksiä.9

Davisin artikkelista saa vaikutelman, että Jeesus toimi Mooseksen tavoin. Davis viittaa kertomukseen sinapinsiemenestä ja sanoo ”ymmärtävänsä Jeesuksen kirjaimellisesti”, mutta toteaa samaan hengenvetoon, että Jeesus ”käytti kansantajuisia ilmaisuja, jotka eivät olleet tieteellisesti täsmällisiä” (korostus alkuperäisessä).10 Väittääkö Davis Jeesuksen osittain valehdelleen? Tämä olisi tuhoisaa. Jos Jeesus käytti osittain epätosia kansantajuisia ilmaisuja, mitkä muut Raamatun kohdat mahdollisesti olisivat tällaisia? Jeesushan lausui itse: ”Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista asioista, kuinka sitten voisitte uskoa, jos puhun teille taivaallisista?” (Joh. 3:12 KR33/38).

 

”Jos Jeesus käytti osittain epätosia kansantajuisia ilmaisuja, mitkä muut Raamatun kohdat mahdollisesti olisivat tällaisia?”

 

Eteneminen vaarallista tietä

On syytä sanoa selvästi, että BioLogosin näkemys Raamatun Sanasta on tuhoisa raamatulliselle arvovallalle ja siten lopulta evankeliumille itselleen. Järjestö kunnioittaa huulillaan Raamattua, mutta käytännössä Jumalan ilmoitus ei ole ylin auktoriteetti näille teistisille evolutionisteille. He väittävät sitoutuvansa ”historialliseen kristinuskoon, pitäen kunniassa Raamatun arvovallan ja innoituksen” (korostus alkuperäisessä).11 Heidän halpa Raamattunäkemyksensä paljastuu, kun he hylkäävät sen selkeät opetukset joko määrittelemällä ne uudelleen tunnistamattomiksi (kuten monet heistä tekevät Aadamille ja Eevalle), tai hylkäämällä ne virheellisinä ”mukautumisina” esitieteellisiin kulttuureihin.

Jos meillä ei ole luotettavaa ilmoitusta Jumalalta, meillä ei ole vankkaa perustusta, jonka päälle rakentaa täyttä luottamusta Raamatun hengellisiin totuuksiin. Pyhien ja maallisten totuuksien tulee muodostaa johdonmukainen kokonaisuus. Davisin ja hänen työtovereidensa viitoittama tie johtaa täten usein luopumukseen, kuten näyttää käyneen BioLogosin entiselle varapresidentille. On helppo ymmärtää miksi niin kävi. Teistinen evoluutio ei suhtaudu eikä voi suhtautua vakavasti Raamattuun. Kyseessä on eräs epäuskon muoto.

Lähdeluettelo ja kommentit
 1. Davis, T., Does Modern Science Make Jesus a Liar? BioLogos.org, 21 Nov. 2017, biologos.org/blogs/ted-davis-reading-the-book-of-nature/does-modern-science-make-jesus-a-liar.
 2. Viite 1.
 3. See chapters 11 and 12 in Mortenson, T., and Ury, T.H., eds., Coming to Grips with Genesis, Master Books, Green Forest, AR, 2008.
 4. Viite 1.
 5. Spesifisesti erillisten ilmaisujen ”alussa” (1. Moos. 1:1) ja ”luomakunnan alusta asti” (Mark. 10:6) yhdistäminen, se että 1. Moos. 1:1 olisi luomisviikon yhteenveto eikä ensimmäinen luomisteko, sekä että tätä tukisi ”oppineiden laaja yksimielisyys”.
 6. Viite 1.
 7. Jotkut voivat väittää, että tässäkin on poikkeuksia, kuten Eenok ja Elia.
 8. Viite 1.
 9. Hemphill, C., Davidson, G., and Davis, T., From the Mailbag: Why would God allow scientific errors in the Bible? BioLogos.org, 15 Sept. 2016, biologos.org/blogs/archive/from-the-mailbag-why-would-god-allow-scientific-errors-in-the-bible.
 10. Viite 1.
 11. biologos.org/about-us.
Copyright © Creation Ministries International.
Used with permission. Käytetty luvalla. creation.com

Lisäluettavaa englanniksi