torstaina, 29. joulukuuta 2011, klo 18.55

Eri ihmisrodut

11.09.2007 - kari niemi

miten eri ihmisrodut ovat "syntyneet"? ja missä vaiheessa vedenpaisumuksen jälkeen? terv K.N

Vastaus:

23.11.2007

miten eri ihmisrodut ovat "syntyneet"? ja missä vaiheessa vedenpaisumuksen jälkeen? terv K.N

Kiitos kysymyksestäsi,

Raamatun kertomuksen mukaan kaikki nykypäivän ihmiset ovat Nooan ja hänen perheensä jälkeläisiä. Ja luonnollisesti Nooa perheineen oli taas ensimmäisen miehen Adamin ja ensimmäisen naisen Evan jälkeläisiä.

Maapallon väestö koostuu nykyisellään useista niin kutsutuista "roduista". Eri "roduilla" on usein omat tunnusomaiset ominaispiirteensä joista yksi selkeimmistä on ihonväri. Joidenkin henkilöiden mielestä nämä näennäisesti mittavatkin erot eri "rotujen" ominaispiirteiden välillä herättävät kysymyksiä Raamatun kuvauksen luotettavuudesta koskien nykyisten eri "rotujen" periytymisestä Nooasta perheineen. Syynä tähän näkemykseen on se, että monien on vaikea kuvitella kuinka tietyiltä ominaispiirteiltään näennäisesti niin merkittävästi eroavat "rodut" voisivat olla lähtöisin vain muutamasta tulvasta selviytyneestä ihmisestä. Heidän näkemyksenään on, että sen kaltaiset ulkoisesti merkittäviltä vaikuttavat eroavaisuudet voisivat olla seurausta vain toisistaan erillään olleiden populaatioiden kymmeniä tuhansia vuosia kestäneestä kehityksestä käsin. Biologiset todisteen eivät kuitenkaan edellytä tällaista näkökantaa.

Raamattu kertoo kuinka Nooasta perheineen periytynyt populaatio puhui yhtä kieltä ja asui yhdessä paikassa. Myöhemmin Jumala sekoitti ihmisten kielet ja tästä alkoi ihmisten muuttoliike ympäri maapalloa (1. Moos 11:8-9). Moderni genetiikka paljastaa kuinka kyseisen kaltaisen populaation hajoamisen seurauksena modernit ”roduille” ominaiset piirteet ovat voineet ilmaantua vain muutaman sukupolven aikana. On olemassa vakuuttavia todisteita sen puolesta, että nykyisten eri "rotujen" ominaispiirteiden ilmaantumiseen ei kulu valtavia ajanjaksoja.

Raamatun ilmoituksen pohjalta on olemassa vain yksi rotu – ihmisrotu. Raamattu opettaa, että koko ihmissuku on lähtöisin yhdestä ihmisestä. Raamattu ei erottele ihmisiä ihonvärin tai ulkoisten ominaisuuksien pohjalta vaan kansalaisuuksien ja heimojen näkökulmasta käsin.  Tässä vastauksessa puhumme mielummin eri ”ihmisryhmistä” emmekä ”roduista” ”rotu”-sanan luomien evolutionististen mielleyhtymien johdosta.

Kaikki ihmiset kykenevät lisääntymään keskenään (poislukien luonnollisesti sairauksien tms. aiheuttamat ongelmat hedelmällisyydessä jne.), tuottaen lisääntymiskelpoisia jälkeläisiä. Tämä osoittaa, että biologiset erot eri ihmisryhmien välillä ovat hyvin pieniä.

Tällä hetkellä vallitseva käsitys myös evolutionistien keskuudessa on se, että eri ihmisryhmät eivät ole ”kehittyneet” erillisistä alkulähteistä käsin. Eli eri ihmisryhmät eivät ole ”kehittyneet” eri emopopulaatioista käsin vaan ovat lähtöisin samasta emopopulaatiosta. Toisin kuin evolutionistit, me emme Raamattuun uskovina esitä, että ihmiset olisivat sen kummemmin ”kehittyneet” mistään eläinryhmästä tms., vaan että Raamatun ilmoituksen mukaisesti Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen maan tomusta. Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että ihmisen nykyinen tila ei vastaa ihmisen tilaa luomisessa. Rikkoessaan Jumalaa vastaan joutui ihminen Jumalan asettaman kirouksen alaiseksi, jonka seurauksena ihmisen ruumis alkoi rappeutua, tämän seurausta ovat mm. monet perinnölliset sairaudet yms. Ihmisen rikkomuksen kautta myös synti pääsi maailmaan. Jumalan tuomio kohdistui samalla myös koko luomakuntaan.

Yksi vallitsevista uskomuksista on, että eri ihmisryhmien luontaisten tunnuspiirteiden taustalla vaikuttaisi myös toisistaan eriävät perinnölliset ja geneettiset tekijät. Esimerkiksi, että eri ihonvärien taustalla vaikuttaisi eriävät ihon pigmenttiä tai väriä koodaavat tekijät. Vastauksemme käsittelee myös kyseistä uskomusta ja osoittaa, että kyseessä on todellakin vain uskomus.

Totuus on, että meillä kaikilla on yhteinen ihonvärin pigmentti nimeltään melaniini. Kyseessä on tumma-ruskeahko pigmentti, jota elimistömme tuottaa. Mikäli elimistömme ei tuottaisi ollenkaan melaniinia esim. mutaation tuloksena niin silloin ihomme olisi hyvin valkoinen (albiinot) tai vaaleanpunainen. Mikäli elimistömme tuottaisi vähän melaniinia, meillä olisi skandinaavisen vaalea iho, ja mikäli elimistömme taas tuottaisi paljon melaniinia, ihonvärimme olisi hyvin tumma ja niin edelleen. Eli nykytiedon pohjalta merkittävin tekijä ihonvärin muodostumisessa on tuotetun melaniinin määrä.

Tämä seikka ei päde ainoastaan ihonväriin vaan yleisellä tasolla myös muihin eri ihmisryhmille ominaisiin piirteisiin.

Toinen esimerkki on mm. aasialaisten ja kaukasialaisten silmien ominaismuodon ero. Aasialaisten silmäluomet sisältävät yleisesti enemmän rasvakudosta, mutta kyse on vain siitä, että rasvaa on enemmän. Kyse ei siis ole mistään perustavanlaatuisesta erosta silmäluomen rakenteessa.

Eräs ihonväriin liittyvä yleisesti tunnettu seikka on, että kahden mulatin jälkeläiset voivat olla ihonväriltään hyvin vaaleita kuin myös hyvin tummia. 

On tunnettu tosiasia, että kukin ihminen on vanhemmiltaan saamiensa geneettisten ominaisuuksien summa. Vanhemmilta saamamme geenit määrittelevät mm. ihomme ja silmiemme värin jne. (myös mutaatiot voivat aiheuttaa muutoksia edellä mainituissa ominaisuuksissa). Esimerkiksi ihonväriä ohjaavan melaniinin tuotannon määrää useampi kuin yksi geenipari. Yksinkertaistaaksemme esimerkkiämme oletetaan kuitenkin, että melaniinin tuotantoa kontrolloisikin vain yksi geenipari. Tämä geenipari sijaitsisi esimerkissämme kromosomiston paikoilla A ja B. Yksi geeneistä ”M” ”käskyttäisi” tuottamaan runsaasti melaniinia; toinen muoto ”m” ”käskyttäisi” tuottamaan vain vähän melaniinia. Paikalla A meillä voisi olla geenipari MAMA, MAmA tai mAmA, jotka antaisivat iholle käskyn valmistaa paljon, kohtuullisesti tai vähän melaniinia. Samalla tapaa paikalla B meillä voisi olla geenipari MBMB, MBmB tai mBmB, jotka antaisivat iholle käskyn valmistaa paljon, kohtuullisesti tai vähän melaniinia. Täten hyvin tummaihoisilla ihmisillä voisi olla yhdistelmä MAMAMBMB

Koska tällaisen ihmisen siittiö tai munasolu voisi sisältää vain muodon MAMB (vain yksi yksikkö A- ja B- parista siirtyy siittiöön tai munasoluun), niin tällaiset ihmiset voisivat keskenään saada jälkeläisinään ainoastaan lapsia, joilla olisi täysin samanlainen geenikombinaatio kuin heillä itsellään. Täten heidän lapsensa tulisivat olemaan hyvin tummaihoisia. Samoin hyvin vaaleaihoiset mAmAmBmB-kombinaation omaavat vanhemmat voisivat tuottaa keskenään ainoastaan itsensä kaltaisia hyvin vaaleita jälkeläisiä. 

Tutkitaan seuraavaksi minkälaisia kombinaatioita voisi muodostua niin kutsuttujen mulattien jälkeläisistä tai MAmAMBmB-jälkeläisistä (MAMAMBMB:n ja mAmAmBmB:n jälkeläinen). 

Voimme tutkia näitä mahdollisia geenikombinaatioita alla olevan ruudukon avulla. 

Geenikombinaatiotaulukko

Ruudukon vasen puoli esittää neljää mahdollista geenikombinaatiota isän puolelta ja ruudukon yläpuoli esittää neljää mahdollista geenikombinaatiota äidin puolelta (muista, että kukin vanhemmista voi siirtää kuhunkin siittiösoluun tai munasoluun ainoastaan yhden yksikön geenipareista). Laatikon eri tummuusasteet kuvastavat eri geeniyhdistelmien tuottaman ihonvärin tummuusastetta. Huomioitavaa on, että laatikon tarkoituksena on toimia vain asiaa selventävänä tekijänä. Tältä pohjalta on selvää, että ”keskiruskeiden” vainhempien jälkeläiset voivat olla myös hyvin tummia tai hyvin vaaleita. Täten jälkeläisten vanhemmista eroava ihonväritys on voinut ilmaantua vain yhdessä sukupolvessa kahdesta ihonväriltään lapsistaan eroavasta vanhemmasta. Mikäli MAMAMBMB-sarjan omaavat ”puhtaan” tummaihoiset (siinä merkityksessä, että heidän geenistössään ei olisi mitään vähäistä melaniinin tuotantoa aiheuttavia geenejä) lisääntyisivät ja muuttaisivat paikkakunnalle, jossa heidän jälkeläisillään ei olisi mahdollisuutta lisääntyä vaaleampi-ihoisten kanssa, olisi tuloksena ”puhtaan” tumma populaatio.

Samoin mikäli vain vaaleata ihonväriä koodaavia geenejä omaavat henkilöt lisääntyisivät keskenään sukupolvesta toiseen olisi tuloksena ”puhtaan” vaalea populaatio jne. Täten näiden ryhmittymien geeniperimä olisi köyhtynyt koska se ei enää sisältäisi tarvittavia geenejä eri ihonvärien muodostamiseksi.

Täten kahdesta keskiruskeasta vanhemmasta käsin on mahdollista saada kaikki eri ihonvärit, joita nykypäivänä näemme. Tämän lisäksi perimän kapenemisen/köyhtymisen seurauksena on syntynyt ihmisryhmiä, joiden kuvaavana ominaisuutena on sille ominainen ihonväritys.

kaksoset, joista toinen tummaihoinen ja toinen vaaleaihoinen

Entäpä sitten ihmisryhmät, joiden pysyvänä ominaispiirteenä on juuri keskiruskea iho? Tämä on helposti selitettävissä. Mikäli henkilöt, jotka omaavat MAMAmBmB- tai mAmAMBMB-geenit eivät enää lisääntyisi muunlaisia geenikombinaatioita omaavien henkilöiden kanssa, olisi tuloksena aina keskiruskeita jälkeläisiä. Mikäli kumpi tahansa edellä mainittujen geenistön omaava henkilö saisikin lapsia toisen geenistön omaavan henkilön kanssa muuttuisi tilanne päinvastaiseksi. Lyhyen ajan sisällä heidän jälkeläisissään ilmenisi monenlaisia ihonvärin variaatioita. Ohessa oleva kuva esittää pariskuntaa ja heidän kaksos-lapsiaan Britanniassa. Kuvasta käy selkeästi ilmi, että toinen lapsista on ihonväriltään tumma ja toinen varsin vaalea. Tämä ei ole yllätys asiaan perehtyneille.

Mikäli kaikki maapallon ihmiset lisääntyisivät keskenään vapaasti ja eroaisivat sitten satunnaisiksi pienemmiksi toisistaan eristäytyneiksi populaatioiksi, voisi tämän seurauksena ilmaantua täysin uudenlaisia geenikombinaatioita. Saattaa olla mahdollista, että voisimme nähdä mantelin värisiä silmiä hyvin tummaihoisilla henkilöillä, sinisiä silmiä henkilöillä, joilla olisi kiharainen ja musta tukka yms. Meidän täytyy tietysti muistaa, että tapa, jolla geenit ilmaisevat itseään on paljon monimutkaisempi kuin tässä esitetyt yksinkertaistetut esimerkit. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta itse perusperiaatteeseen jonka kautta geenit ilmaisevat itseään. 

MITÄ SIIS TAPAHTUI?

Voimme nyt esittää näkemyksen pohjautuen Raamatun ilmoitukseen, geenien toimintaan ja ympäristön vaikutukseen siitä mitä todella tapahtui.

Ensimmäinen luotu ihminen Adam, jonka jälkeläisiä kaikki ihmiset ovat, luotiin sisältämään paras mahdollinen geenien kombinaatio. Syntiinlankeemuksen jälkeen, ajan kuluessa Jumala langetti maailmalle tuomion globaalin tulvan muodossa, joka surmasi kaikki ihmiset Nooaa ja hänen perhettään lukuunottamatta. Tällä tulvalla oli dramaattiset vaikutukset maapallon olosuhteisiin ja ympäristöön. Tulvan jälkeen Jumala antoi selviytyjille käskyn lisääntyä ja täyttää maa. Noin sata vuotta tuon jälkeen ihmiset uhmasivat edelleen Jumalan käskyä ja alkoivat rakentaa Babelin tornia. 1. Mooseksen kirja 11 kertoo meille, että tähän saakka kaikki ihmiset olivat puhuneet samaa kieltä. Tuomiona ihmisten niskuroinnista Jumala päätti sekoittaa ihmisten kielet. Tästä seurannut hämmennys johti ihmisryhmien muuttoliikkeeseen. Eli kaikki tuntemamme ihmisryhmät, eurooppalaiset, afrikkalaiset yms. ovat lähtöisin samasta kantapopulaatiosta, jonka Jumala hajotti. Nooa perheineen omasi mitä todennäköisimmin keskiruskean ihon, sekä geenistön niin vaalean kuin tumman ihon muodostamiseksi. Koska kaikki ihonväriin vaikuttavat seikat olivat läsnä jo Aadamissa ja Eevassa olivat he myöskin luultavasti ihonväriltään keskiruskeita, ruskeasilmäisiä ja ruskea- tai tummahiuksisia. Itseasiassa suurimmalla osalla maailman ihmisistä on edelleen keskiruskea iho.

Kuten aikaisemmin mainitsimme, tulvan jälkeen seuraavan muutaman sukupolven ajan ennen Babelia käytössä oli vain yksi kieli ja kulttuuri. Täten ihmisten välisien liittojen rajoitteena ei ollut eriäviä kieli- tai kulttuuritekijöitä. Tämä johtaisi mitä todennäköisimmin siihen, että kyseisen populaation ihonväri pysyisi pitkälti ääripäiden (erittäin tumma/vaalea) keskivaiheilla. Sama pätisi myös muihin ominaispiirteisiin. Tällaisten olosuhteiden puitteissa ei yleisellä tasolla esiinny merkittäviä ja laajamittaisia eroavaisuuksia ominaispiirteiden välillä. Merkittävien ja laajamittaisten erojen ilmaantumiseksi täytyisi populaatiosta irrottautua ja eristäytyä oma ryhmänsä, joka lisääntyisi sitten keskenään erossa muista ryhmittymistä. Tämä pitää paikkansa niin eläimien kuin ihmisten kohdalla.

BABELIN VAIKUTUS

Babelin vaikutus oli seuraava. Kun Jumala oli sekoittanut ihmisten kielet, muodostuivat ne erottavaksi tekijäksi eri ryhmittymien välillä. Ryhmittymät, jotka eivät ymmärtäneet toisiaan olisivat epätodennäköisemmin avioituneet keskenään tai luottaneet toisiinsa. Täten ne olisivat eronneet toisistaan siirtyen uusille asuinalueille.

On epätodennäköistä, että jokainen pienempi ryhmittymä olisi omannut alkuperäisen ison emopopulaation sisältämän geneettisen monimuotoisuuden esim. ihonvärin osalta. Yhdellä ryhmittymällä saattoi keskimäärin olla enemmän vaaleata ihonväriä ilmaisevaa geenistöä ja päinvastoin. Sama pätisi myös muihin ominaispiirteisiin. Ja koska ihmiset avioituisivat lähinnä omaa kieltään puhuvien kanssa, eivät nämä ominaispiirteiden erot tasoittuisi kuten aikaisemmin.

Kun kyseiset ryhmittymät muuttivat pois Babelin alueelta erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin, olisi näillä olosuhteilla ollut oma vaikutus perittyjen ominaisuuksien esiintymiseen. Ajatellaan esimerkiksi ihmisryhmää, joka olisi muuttanut kylmiin ja pimeisiin olosuhteisiin kuten Suomeen :) Näissä olosuhteissa tummaihoisten henkilöiden keho ei kykenisi tuottamaan riittävästi D-vitamiinia ja näin he olisivat alttiimpia mm. sairauksille ja saisivat todennäköisemmin vähemmän jälkeläisiä. Eli ajan kuluessa vaaleaihoisista henkilöistä tulisi todennäköisemmin kyseisen populaation vallitseva ryhmä. Mikäli useat eri ryhmittymät muuttaisivat edellämainitun kaltaisiin olosuhteisiin ja jokin näistä ryhmittymistä sisältäisi vain vähän vaaleata ihoa koodaavia geenejä voisi kyseinen ryhmittymä ajan kanssa kuolla kokonaan, olettaen tietysti, että kyseinen ryhmä ei saisi jostain muusta lähteestä tarvitsemiaan vitamiineja jne. Täten on slevää, että luonnonvalinta kohdistuu jo olemassa oleviin ominaisuuksiin eikä suinkaan itsessään luo uusia ominaisuuksia.

Samalla tapaa vaaleaihoiset henkilöt voisivat hyvin aurinkoisilla alueilla kärsiä ihosyövästä ja folaatin puutteesta. Joten näillä alueilla tummaihoiset henkilöt olisivat etulyöntiasemassa ja todennäköisesti muodostuisivat ajanmittaan dominoivaksi ryhmäksi.

Täten näemme, että ympäristön olosuhteet voivat (a) vaikuttaa ryhmittymän sisäiseen geenitasapainoon ja (b) jopa eliminoida kokonaisia ryhmittymiä. Tästä syystä on tyypillistä, että ihmisten fyysiset tunnuspiirteet näyttävät sopivan ympäristöön, jossa he asuvat (pohjoisessa asuvien vaalea iho, afrikan kansoilla tumma jne.) Mutta tilanne ei toki ole aina tämän kaltainen. On olemassa eskimoita, joiden iho on ruskea ja silti he asuvat alueilla, joissa olosuhteet ovat ankarat eikä aurinkoa suhteessa useisiin muihin alueisiin verrattuna juurikaan näy. On oletettavaa, että heidän geneettinen perimänsä pohjautuu ihonvärin osalta populaationa MAMAmBmB-muotoon, jolloin populaation sisäisillä jälkeläisillä ei ole mahdollisuutta tuottaa vaaleampaa ihonväriä. Toisaalta natiiveilla amerikkalaisilla, jotka asuvat päiväntasaajalla, ei ole mustaa ihoa. Nämä esimerkit osoittavat, että luonnonvalinta ei luo uusia ominaisuuksia – mikäli jonkin ryhmittymän geenit eivät mahdollista esim. ihonvärin muutosta olosuhteisiin paremmin soveltuvaksi niin luonnonvalinta ei voi luoda sen kaltaista mahdollisuutta.

YHTEENVETO

Baabelin tapahtumissa yksi suuri populaatio hajotettiin useiksi pienemmiksi populaatioiksi. Tästä seurasi, että eri ryhmittymillä oli toisistaan eroavat geenit erinäisten rakenteiden/ominaisuuksien muodostamiseksi. Tämä ero itsessään aiheuttaisi sen, että ajan kuluessa näiden eri ryhmittymien välille muodostuisi tiettyjä ominaispiirteiden eroja, jotka olisivat tunnusomaisia kyseisille ryhmittymille. Tämän lisäksi vallitsevat olosuhteet vaikuttaisivat eri ominaisuuksien esiintymiseen suosien ominaisuuksia, joista olisi kyseisissä olosuhteissa etua. Ja koska olosuhteet eri ryhmittymien välillä olisivat eriävät, olisi myös niiden vaikutus populaatioon eriävä.

Ei siis ole tapahtunut mitään geneettistä yksinkertaisesta-monimutkaiseen evoluutiota, sillä geenit olivat jo olemassa alkuperäisessä populaatiossa. Eri ryhmittymien dominoivat ominaispiirteet ovat seurausta eri geenikombinaatioista sekä jossain määrin mutaatioiden rappeuttavista vaikutuksista. Alkuperäinen luotu geenistö on täten vain sekoittunut eri tavoin jonka lisäksi siihen on vaikuttanut osaltaan mutaatioiden rappeuttava vaikutus. Mitään uutta informaatiota geenistöön ei kuitenkaan ole muodostunut.

Lisää samasta kategoriasta « Rappeutumisteoria, evoluutio ja Raamattu