perjantaina, 30. joulukuuta 2011, klo 13.44

Teorioita

14.11.2007 - Lawl

Yksinkertainen kysymys, teillä ei ole sen enempää todisteita oman kantanne oikeudesta kuin evoluutioteoriastakaan teidän mielestä. Miksi siis tätä teoriaa pitäisi pitää yhtään sen oikeampana, kuin te pidätte evoluutio teoriaa. Kreationismi pystyy ainoastaan sanomaan, että asiaa X ei ollut. Se ei pysty todistamaan omaa kantaansa muuten kuin Raamatun avulla oikeaksi. Yhden kirjan perusteella on tuskin oikeutettua sanoa sitä tieteeksi. Evoluutioteoriaa voidaan todistaa hyvinkin pienillä asioilla. Kreationismia ei vielä mitenkään.

Vastaus:

01.05.2008

Kiitos kommenteistasi ja kysymyksistäsi. Ohessa vastineemme.

Yksinkertainen kysymys, teillä ei ole sen enempää todisteita oman kantanne oikeudesta kuin evoluutioteoriastakaan teidän mielestä.

Luonnollisesti olemme tästä näkökannasta eri mieltä. Ensinnäkin on tärkeä ymmärtää, että meidän malliimme sisältyy osa-alueita geologiasta, biologiasta, tähtitieteestä jne. Siksi yksityiskohtaisen vastauksen antamiseksi meidän tulisi ensin tietää, mihin näistä mallimme sisältämistä teorioista viittaat termilläsi ”tätä teoriaa”? Vastaamme kuitenkin viestiisi yleisellä tasolla.

Miksi siis tätä teoriaa pitäisi pitää yhtään sen oikeampana, kuin te pidätte evoluutio teoriaa?

Lyhyesti: koska kreationistien teoriat ovat selitysvoimaisempia kuin evolutionistien teoriat.

Kreationismi pystyy ainoastaan sanomaan, että asiaa X ei ollut.

Oletamme että viittaat tällä yleiseen evoluutioteoriaan, jonka mukaan kaikki lajit ovat kehittyneet darwinistisilla mekanismeilla yhteisestä yksinkertaisesta kantamuodostaan. Väität, että kreationismi pystyy ainoastaan sanomaan, ettei evoluutioteorian mukaista evoluutioprosessia ole koskaan tapahtunut, eli että kreationismin todisteet ovat vain puutteita evoluutioteoriassa. Haluamme täsmentää, miksi todiste evoluutioteoriaa vastaan on samalla todiste kreationististen mallien puolesta. Täytyy myös tehdä selväksi, että evoluutioteoria ei ole kreationististen teorioiden ainoa kilpailija, joten esimerkiksi kosmologian alueella kreationistien teoriat kilpailevat alkuräjähdyskosmologian kanssa jne.

Tieteessä etsitään aina teoriaa, joka kuvaa havaintoja parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä ei vielä tarkoita, että tieteellisenä pidetty teoria olisi tosi, tai ettei siinä olisi puutteita. Tämä tarkoittaa vain, että teoria toimii paremmin kuin kilpailijansa. Tieteellistä teoriaa ei käytännössä edes voi todistaa täysin oikeaksi. Samoin huonostikin havaintoja selittävä teoria voidaan yrittää pelastaa keksimällä tarpeen tullen sopivia lisähypoteeseja. Vertailtaessa kahta kilpailevaa mallia on tutkittava, kumpi malleista selittää paremmin havaintoaineistoa. Tällöin on olennaista käsitellä havaintoja, joissa eri teorioiden selitysvoima on selkeästi erilainen. Jos toinen teoria ei kykene selittämään havaintoa, tämä kääntyy kilpailijan eduksi ainoastaan jos kilpailija kykenee selittämään sen. Kreationistit eivät siis ainoastaan väitä, että ”evoluutioteoria ei kykenee selittämään havaintoa X”, vaan pikemminkin ”kreationistinen teoria t selittää ilmiön X paremmin kuin evoluutioteoria.”

Esimerkiksi eliöiden täsmennetyn monimutkaisen informaation olemassaolo on havainto. Sen syntymiseen on pääpiirteissään kaksi mallia, joista toinen väittää informaation syntyneen lain ja sattuman avulla sokean prosessin tuloksena, toinen taas väittää informaation olevan peräisin älyllisestä lähteestä. Jos kyetään osoittamaan, etteivät laki ja sattuma kykene selittämään havaintoa, ja huomataan älykkyyden olevan parempi selitys, voidaan todeta todistusaineiston puoltavan informaation älyllistä alkuperää.

Evoluutioteoria sisältää ainakin kolme pääväittämää, joille tulisi olla riittävästi todisteita, ennen kuin teoriaa voidaan pitää tieteellisenä. Ensimmäinen väittämä on, että eliöt voivat muuttua mutaatioiden ja luonnonvalinnan avulla ja sopeutua ympäristöönsä. Jos tälle ei olisi todisteita, olisi tämä samalla todiste sen puolesta, että eliöt ovat muuttumattomia. Meillä ei kuitenkaan ole mitään ongelmia uskoa lajien muuttumiseen, vaan pidämme sitä tieteellisenä tosiasiana.

Toinen evoluutioteorian pääväittämä on, että eliöt ovat polveutuneet yhteisestä yksinkertaisesta kantamuodosta. Tästä olemme luonnollisesti eri mieltä, sillä todistusaineisto selittyy nähdäksemme paremmin perusryhmäbiologian valossa. Kumpikaan malleista ei ota kantaa siihen, mistä ensimmäiset eliöt ovat peräisin. Ensimmäiset eliöt ovat joka tapauksessa olleet äärimmäisen monimutkaisia kokonaisuuksia, joten suunnittelu on molemmissa tapauksissa vahvoilla.

Kolmanneksi evoluutioteoria väittää, että päämäärätön darvinistinen prosessi olisi kyennyt tuottamaan kaiken sen täsmennetyn monimutkaisen informaation, minkä mikrobista mikrobiologiksi evoluution olisi täytynyt tuottaa. Perusryhmäbiologiassa vastaavaa ongelmaa ei ole, koska siinä informaatio on ajan kuluessa rappeutunut.

Monissa kysymyksissä tarjolla on usein vain kaksi toisensa poissulkevaa näkökantaa. Joko elämä on luotu tai ei. Joko näkemämme eliöt ovat kehittyneet (uutta ennen näkemätöntä informaatiota on muodostunut) ilman ulkopuolista apua tai sitten eivät ole jne. Tämä ei tarkoita sitä, että kreationistien mallit keskittyisivät vain toteamaan, että ”asiaa X ei ollut” ja täten meidän mallimme olisi automaattisesti todistettu oikeaksi. Kreationistien mallit tulisi hyväksyä siksi, että ne ovat selitysvoimaisimpia tarjolla olevia teorioita.

Se ei pysty todistamaan omaa kantaansa muuten kuin Raamatun avulla oikeaksi.

On totta, että mallimme perustana toimii Raamatun ilmoitus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että esittämämme mallit eivät tukeutuisi kokeelliseen tieteeseen. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että etenkin alkuperätieteessä havainnot tulkitaan yleisesti ottaen jonkin viitekehyksen puitteissa. Tunnettu evolutionisti Stephen Jay Gould on todennut mm:1

”Meidän tapaamme oppia maailmasta vaikuttavat voimakkaasti sosiaaliset ennakkokäsitykset ja ennakkoasenteelliset ajatusmallit, joita jokaisen tiedemiehen on sovellettava mihin tahansa [kohtaamaansa] ongelmaan. Stereotypia täysin rationaalisesta ja objektiivisesta ”tieteellisestä metodista” sisältäen yksittäiset tiedemiehet loogisina (ja vaihtokelpoisina) robotteina on itseään palvelevaa mytologiaa.”

Toisin sanoen niin meillä kuin evolutionisteillakin on omat perusolettamuksensa, joiden puitteissa tulkintoja suoritetaan. Tältä osin lähtökohtamme ovat täysin samat, sillä evolutionistien lähtökohtana toimii todistamaton uskomus, että kaikki näkemämme on selitettävissä materialla itsellään – materialismi. Meidän mallimme pohjalla vaikuttaa taas usko Raamattuun luotettavana silminnäkijäkuvauksena. Näistä lähtökohdista huolimatta voimme kuitenkin tarkastella, kuinka todistusaineistosta esitetyt tulkinnat ja tulokset sopivat tulkintojen taustana toimiviin maailmankuviin/näkökantoihin. Otetaan esimerkki. Kreationistien malli sisältää käsityksen erillisistä luoduista lajeista, joista kukin on luotu tyyppinsä mukaan (yksinkertaistettuna: koiraeläimet, kissaeläimet jne) ja että nämä luodut lajit ovat alkuna näkemällemme eliökunnan monimuotoisuudelle, jossa yksi lajityyppi (koirat) ei voi muuttua toisen lajityypin (kissat) edustajaksi. Lajityppien sisällä tapahtuu kuitenkin muutoksia esim. karvoituksen pituudessa yms. Evolutionistien malli on, että kaikki näkemämme elämän monimuotoisuus on kehittynyt yksinkertaisesta alkueliöstä käsin (ameebasta > ihmiseksi) ohjaamattomien ja päämäärättömien prosessien tuloksena. Kun nyt olemme asettaneet rinnakkain näkemyksemme, voimme tutkia, kumpaa näkemystä luonnosta tehtävät havainnot tukevat.

Tämän lisäksi on useita muitakin tahoja, jotka esittävät kritiikkiä yleistä evoluutioteoriaa kohtaan ja joiden mallit eivät pohjaa Raamatun ilmoitukseen. Näitä ovat mm. Intelligent design (älykäs suunnittelija) -liikkeen edustajat, muslimikreationistit jne.

Yhden kirjan perusteella on tuskin oikeutettua sanoa sitä tieteeksi.

Mikä on sinun määritelmäsi tieteelle ja kuinka tämä määritelmä saadaan sisältämään evoluutio, mutta ei kreationismia tai ID:tä? Ainut tapa on yhdistää ”tiede” todistamattomaan materialistiseen uskomukseen/uskontoon ja sulkea kaikki muut näkemykset lähtökohtaisesti ”tieteen” määritelmän ulkopuolelle. Mutta tässä on kyse mielivaltaisesta päätöksestä, jolla ei ole mitään tekemistä tieteen suorittamisen edellytyksien kanssa. Kyseessä ei siis ole kokeellisista menetelmistä johdettu oppi, vaan tieteen ulkopuolelta tuleva filosofinen oletus, jonka mukaan vain materialistiset/naturalistiset tulkinnat hyväksytään ja vain näihin sääntöihin sitoutunutta tutkimusta kutsutaan tieteeksi.

Kreationistien piirissä toimii myös merkittävä määrä korkeasti koulutettuja professoreita ja muita alansa asiantuntijoita. Tämän lisäksi kreationistit julkaisevat useita säännöllisesti ilmestyviä vertaistarkistettuja (peer review) tiedejulkaisuja. Aiheen tiimoilta on myös julkaistu satoja kirjoja sekä pidetty kymmenittäin kreationistitiedemiesten välisiä kokouksia, joissa esitellään tuloksia ja tuoreimpia suuntauksia eri tutkimusalojen alueilta.

Evoluutioteoriaa voidaan todistaa hyvinkin pienillä asioilla. Kreationismia ei vielä mitenkään.

Eräs teorian vahvuuden mittarihan on, kuinka hyvin teorian puitteissa esitetyt ennusteet tulevat kokeellisen tieteen vahvistamiksi ja kuinka hyvin teoria selittää luonnossa havaittuja tapahtumia. Meidän mallimme mm. maapallon iästä ja siihen liittyvistä seikoista selittää havainnot maapallon magneettikentän polariteetin nopeista kääntymisistä2 sekä planeettojen magneettikenttien alkuperästä3. Mallimme elämän synnystä ja biologiasta yleensä sopii yhteen genetiikan löytöjen kanssa4,5 jne.

Toivottavasti tämä vastaus valottaa näkemyksiämme ja onnistuu avaamaan myös sinun silmäsi kreationistien suorittaman tieteen validiteetille. Suosittelemme lämpimästi tutustumista CMI:n FAQ-tiedostoihin, JoC:n arkistoihin sekä ARJ:n arkistoihin, joiden pohjalta on helppo muodostaa mielikuva kreationistien teorioista ja malleista sekä niitä tukevista havainnoista.